FORSIKRINGER LØKEN 1

Borettslagets eiendommer, bygninger m.m er forsikret i IF Forsikring, polise nr. SP2509840. 

Meld skade: Ved skade i bygningen skal beboerne straks ta kontakt med styreleder/styret. Utenfor kontortid gis det melding til styreleder eller forsikringsselskapets tlf. 62516531 eller på mail: www.if.no. Det må også fylles ut skademelding med kopi til styret. styret.loken1@getmail.no

Som hovedregel dekkes de fleste skader på bygningen, så sant skaden er plutselig og upåregnelig. Manglende vedlikehold er ikke en forsikringssak. Egenandel er kr 6.000,-. 

Forsikringen dekker ikke innbo og løsøre. Den enkelte andelseier bør selv tegne en innboforsikring. «Heldekning for boligsammenslutning» omfatter også forsikring mot skadedyr. 

Hva er dekket:

• Brannskade • Glass- og skiltskade

• Naturskade etter lov om naturskadeforsikring • Annen plutselig skade

• Annen naturskade • Anticimex skadedyrforsikring

• Vannskade • Ansvar som eier/bruker av bygning

• Vanninntrenging via tak • Yrkesskade – kortvarig og tilfeldig arbeid

• Tyveri og skadeverk • Fører- og passasjerulykke for kjøretøy uten skilt

• Lyn- og elskade

Dekkes:

 • Bekjempelse av skadeinsekter, som for eksempel stokkmaur, husbukk, stripet borebille, kakerlakk, veggedyr, samt nødvendig utbedring av skade voldt av stokkmaur, husbukk eller stripet borebille
 • –  Bekjempelse av mus eller rotter innvendig i bygning etter påvist aktivitet
 • –  Der bekjempelse kun gir en reduksjon av antall individer som følge av biologiske, tekniske eller andre forhold, eller der tiltak ikke oppnår en varig effekt, (f.eks. skjeggkre), dekker forsikringen i inntil to år etter skademelding når avtalen er løpende:
  • –  én innledende befaring og veiledning fra tekniker, til en representant utpekt av boligselskapet
  • –  materiell for boligselskapet til egeninnsats
  • –  veiledning på servicetelefon fra skadedyrfirma
 • –  Med bekjempelse menes alle relevante tiltak for åredusere eller utrydde forekomst av skadedyr

Dekkes ikke

 • Skade på innbo/løsøre
 • –  Forhold som kun er skjemmende for utseendet
 • –  Bekjempelse av aktivitet som startet før avtalenbegynte å løpe
 • –  Bekjempelse av aktivitet etter at forsikringen haropphørt, selv om aktiviteten startet i forsikringstiden
 • –  Den del av skade på bygning som utviklet seg føravtalen begynte å løpe, og heller ikke forskadeutvikling etter at forsikringen har opphørt
 • –  Kostnader ved åpning av konstruksjoner for åpåvise skadedyrangrep
 • –  Kostnader til generell kontroll, vedlikehold ogforbedringer samt behandling av forebyggendekarakter
 • –  Bekjempelsestiltak/skade i næringslokaler ellerlokaler brukt til annet formål enn bolig
 • –  Fjerning av døde skadeinsekter eller deresetterlatenskaper inne i konstruksjonen etterbekjempelse
 • –  Følgeskader eller indirekte tap, som fraflytting,tapte leieinntekter, skade på person eller løsøre, svekket evne til å oppfylle forpliktelser, markedsmessige reaksjoner og lignende

Med vennlig hilsen BORI BBL Autorisert regnskapsførerselskap Kasim Berisha Rådgiver eiendomsforvaltning og økonomi