parkeringsregler Løken felles

PARKERINGSREGLER LØKEN FELLES

GJELDER FOR BORETTSLAGENE LØKEN I II III Endret Iht. årsmøte 16.4.2012

 1. En parkeringsplass følger leiligheten

Alle leiligheter har en parkeringsplass som er knyttet til leiligheten (enten i garasjehus, uteplass med motorvarmer, eller rekkehus). Unntak er kommunale leiligheter som har fått tildelt et begrenset antall plasser (disse disponeres via boligkontoret i kommunen).

Parkeringsplassnummer fremkommer på husleieblanketten.

De som opprinnelig har betalt innskudd for to plasser eller på et senere tidspunkt har skaffet seg en ekstra parkeringsplass ved å betale ”innskudd”, kan disponere begge plasser til leiligheten selges. Da vil Løken Felles (borettslagene) innløse ”innskuddet” kr. 5.000,- for uteplass/garasjehus og kr. 7.500,- for rekkegarasje. Plassene vil deretter bli utleid på vanlig måte.

 1. Vi gjør oppmerksom på at ingen kan selge en parkeringsplass –

garasje – eller rekkegarasje – det er borettslagenes eiendom. At dette har forekommet gir ikke noe rettslig grunnlag for å videreføre denne praksisen.

Det er heller ikke lov å ”selge” tilknyttet parkeringsplass selv om beboer ikke disponerer egen bil. Beboer kan si fra til sitt borettslag som vil sørge for videre utleie.

 1. Utleie

Ledige parkeringsplasser leies ut ved henvendelse til eget borettslag.

Styret videresender beskjed til forretningsfører (BORI) som vil fylle ut leieavtale og se til at avtalt leie innkreves sammen med ordinær husleie til Borettslagene.

Borettslagene innbetaler den beregnede summen hver måned til Løken felles Sameie basert på antall parkeringsplasser og de til en hver tid gjeldende satser bestemt i Løken felles sameie. Leieinntektene føres som inntekter og utgifter for det enkelte borettslag.

Leieinntektene settes inn på egen konto til dekning av fremtidig vedlikehold og lignende.

Leieplassene fordeles mellom borettslagene etter fordelingsbrøk (antall leiligheter pr borettslag/totalt disponible plasser). Plassene fordeles etter

prinsippet: de som søker først……… (dvs. Søkedato).

 1. Vedlikehold og dugnadsarbeid

Borettslagene har ansvaret for at det foretas nødvendig vedlikehold av parkeringsanleggene og at utstyr o.l , til enhver tid er i forskriftsmessig stand.

Ved behov vil styrene organisere nødvendig dugnadsarbeid i forhold til vedlikehold som beising, maling, snørydding av tak (rekkegarasjer), rydding av søppel o.l. Alle plikter å delta.

4. Parkeringsbestemmelser:

 1. Skilting

Styret i Løken felles besørger tilstrekkelig skilting med oversikt over parkeringsarealer, gjesteplasser o.l. All parkering skal være markert på skiltene. Parkering utenfor disse områdene blir bøtelagt.

Løken Felles kan engasjere et selskap for oppfølgning av parkeringsforskriftene og bøtelegging. Parkeringsbestemmelsene på Løken håndheves for øvrig etter privatrettslige regler.

Merk at borettslagene har noe forskjellige bomsystemer eller ikke bom(dette er merket spesielt).

 1. Gjesteparkering

Gjesteparkeringsplassene er for besøkende og kan disponeres i max 3 dager, uansett hvilke gjesteparkeringsfelt som blir benyttet.

Hvis man har behov for parkering over en lengre periode, må andelseier søke styret i eget borettslag om dispensasjon.

Brukere med bostedsadresse på Løken skal ikke disponere gjesteparkeringsplassene, og vil ved overtredelse bli bøtelagt. Ved gjentakelser vil bilen bli fjernet på eiers bekostning.

 1. Handicap-plasser

Løken I og II har egne HC-plasser

Kun de som har gyldig HC-kort utsted av kommunen, kan få innvilget plass.

 1. Beboernes ansvar

Alle beboere har plikt til å sette seg inn i parkeringsreglene og informere sine besøkende om parkeringsbestemmelsene.

 1. Behov for dispensasjon ved flytting o.l.

Ta kontakt med eget styre for å få egne parkeringskort ved behov for dispensasjon fra ordensreglene eller vedtektene.

 1. Bilvrak o.l.

Dersom beboer hensetter kjøretøy som ikke er registrert med skilter eller er bilvrak, vil beboer bli bedt om å fjerne kjøretøyet/vraket innen 30 dager, forutsatt skriftlig varsel. Borttauing gjøres på beboers regning.

 1. Flytting av biler og kjøretøy ved snørydding og, feiing og annet vedlikehold av aktuelle parkeringsanlegg

Snørydding, feiing og annet arbeid som forutsetter at kjøretøy må fjernes fra parkeringsplassen varsles med en rimelig frist til å flytte kjøretøyet. Eier plikter å flytte kjøretøyet til angitt parkeringsområde. Dersom kjøretøyet ikke fjernes innen fristen blir eieren bøtelagt og kjøretøyet tauet bort for eiers regning og risiko.

Dersom eier er utilgjengelig over en lengre periode, så plikter eier å sørge for at noen kan flytte kjøretøyet for ham/henne.

 1. Bruk av parkeringsplass

Det er kun tillatt å parkere kjøretøy på plassen.

Søppel eller løse gjenstander som bildekk etc. kan ikke etterlates på plassen. Gjenstander fjernes uten varsel.

Kjøretøy som er større enn oppmerket parkeringsplass, kan ikke parkeres på plassen. Slik parkering er til hinder for brukere av andre plasser. Kjøretøy som er større enn oppmerket plass, kan taues bort for eiers regning og risiko.

 1. Store plasser

Det er avsatt noen plasser til større kjøretøy. Disse plassene fordeles ved søknad til styret i eget borettslag. Prioritering skjer etter søknadsdato.

 1. Strøm

Det er montert undermålere for strøm til hver garasje, og disse blir kontrollert med jevne mellomrom. Alle som har et forbruk over gjennomsnittet vil bli belastet for dette.

 1. Motorvarmeledninger

Det er ikke tillatt å etterlate ledning til motorvarmer i kontakt når den ikke er i bruk. Løse ledninger som ikke står i kjøretøy blir fjernet uten varsel. Ved lengre tids strømbruk, dvs. mer enn 24 timer uten at kjøretøyet benyttes kan styret koble fra strømkilden.

 1. El-bil/hybrid-bil

Bruker som ønsker å etablere mulighet for lading av el-bil/hybrid-bil må søke styret i eget borettslag om tillatelse til dette. Tillatelse kan gis forutsatt at det er kapasitet på det eksisterende strømanlegget, at brukeren bekoster tiltaket selv, samt etablerer en egen kurs og eget abonnement. (Pr. 2017 er det ikke kapasitet fra nettleverandør.) Ved behov vil Løken Felles vurdere om det i fremtiden er behov for å etablere et felles anlegg for lading av el-bil.

Fellesstyret

Løken I – II – III

NB: Styret tar forbehold om noe er feil skrevet.