Husordensregler for Løken 1 Borettslag:

 • 1. Ro  
 • Generelt skal leiligheten benyttes slik at man ikke er til sjenanse for andre beboere. Det skal være ro i leiligheten fra kl. 20.00 og stille fra kl.23.00 til kl. 07.00 (ikke oppussing etc.). Lørdager skal det være ro fra kl. 18.00. Det skal være stille fra kl.23.00.  
 • På søndager og helligdager skal det ikke utføres aktiviteter som kan medføre støy for naboer, så som banking, boring i vegger, gulv og tak, herunder også musikk, danseøvelser og lek med ball.   
 • I oppganger / fellesganger skal det være ro hele døgnet. Vær hensynsfull.  
 • 2. Fellesareal og egen kjellerbod  
 • Barnevogner, ski, kjelker, sykler og leker skal ikke settes i trapperom / ganger, men plasseres i avsatte kjeller / fellesrom. Unntak: Barnevogner kan settes på gateplan i trappegang. Opplever noen at dette ser uriktig ut, tar du kontakt med styret.  
 • Det må ikke brukes levende lys eller ikke godkjente lamper i kjeller og fellesrom.  
 • Skotøy, sko stativ og andre gjenstander som kan være til ulempe for HMS arbeid skal ikke oppbevares utenfor inngangsdører.   
 • Unødvendig opphold i ganger og fellesrom er forbudt. Dører til kjeller, fellesrom og ytterdører skal være låst til enhver tid.  
 • Utgangsdørene skal være låste døgnet rundt for å hindre uvedkommende, og forebygge innbrudd.   
 • Alle beboere ansvarlige for at fellesrom og kjellere holdes rene å ryddige.   
 • Det er ikke tillat å hensette søppel og lignende på fellesarealer / i kjellerrom. Ved eventuelle merkostnader til borettslaget for å kaste dette vil eier av leiligheten bli belastet med merkostnader på kr 500 uten advarsel. Unntak: Ved flytting / oppussing kan man for en kort periode merke søppelet med navn og telefonnummer.  
 • Balkonger og vinduer må av hensyn til naboer ikke brukes til risting av klær, tepper eller sengetøy. Risting av tøy i trappeoppgangen er ikke tillatt. Hvis tøy tørkes på balkongen, skal det ikke henge høyere enn rekkverket eller utenfor / over rekkverket.   
 • Det er tillatt å bruke gassgrill og elektrisk grill på balkongen, ikke åpen ild. Gassbeholdere må ikke oppbevares i kjelleren.  
 • Alle har ansvar for å flytte dørmatter etc. før vasking av trappeganger på fredager.   
 • Alt i fellesrommene skal merkes med navn, leilighetsnummer og telefon nummer.  
 • Med fellesrom menes alt utenom egen kjellerbod.  
 • 3. Lekeplass / gårdsplass  
 • Vask av motorkjøretøyer på området er forbudt.  
 • Skifte av dekk på området er forbudt.   
 • På området til Løken 1 er det ikke tillatt med fyrverkeri.  
 • Ballspill er kun tillat på anviste plasser.  

4. Inne / utendørs vedlikehold  

 • Hver enkelt beboer er ansvarlig for at borettslagets bygninger og fellesanlegg holdes rene og ryddige. De enkelte leieboere er erstatningspliktige for eventuelle skader de forsettlig og uaktsomt påfører borettslagets eiendom. Herunder gjelder også lov om foreldres erstatningsplikt ved skader forvoldt av deres barn, og øvrige bestemmelser om skadeserstatning i visse forhold i lov av 13. juni 1969.  
 • Dersom det oppdages veggdyr, kakerlakker eller lignende i boligen må beboere melde fra til styret. Andelseier må for egen regning sørge for desinfeksjon.   
 • Det er ikke tillatt å tømme ut frityrolje eller annen type matolje i utslagsvask, håndvasker eller WC. Brukt olje må tilbake på kanne, for så å kastes i søppel container . Vedkommende som bryter denne regelen må selv ta kostnaden for høytrykksspyling.  
 • Det er ikke tillatt å fjerne koppen på brannvarsler, som er plassert i taket i gangen. Vedkommende som bryter denne husordensregelen, må selv ta kostnaden for utrykningen fra Autronica.  
 • Det er ikke tillatt å koble seg på luftekanalene på med avtrekk på kjøkken, wc/bad eller bod. Det er ikke tillatt å tilstoppe / blokkere.   
 • Det er ikke lov å bruke gassovner inne i leiligheten. Oppbevaring av fyringsmateriell skal skje i egen kjellerbod, leilighet eller på balkong.   
 • Hvis det skal installeres ved-ovn må dette søkes på og godkjennes av styret.  
 • Det er ikke tillatt å lufte fra leilighet og ut i trappe-oppgang eller fellesareal.  
 • Det er viktig at samtlige ventiler står åpne for å ikke skape undertrykk i leilighetene, som igjen kan føre til røyk fra pipe. Ventilene må heller ikke tilstoppes eller på en annen måte hindre lufting eller skape kondens på vinduene.   
 • Montering av nye screen-gardiner / skifte av duk må godkjennes av styret. Dette må betales av beboer . Duken må være i fastsatt farge.  Screeninger skal være helt oppe ved dårlig vær, kraftig vind, regn etc. Det samme gjelder glassvinduene på balkongen. Dersom de står åpne når det regner risikerer leiligheten under å få vann inn. Det er spesielt viktig å lukke glassvinduene når man reiser bort.   
 • Det kan  ikke gjøres noe med verandaene uten godkjennelse fra styret. Det samme gjelder maling av originale betongskillevegger og panel. Maling kan gjøres etter avtale med styret i fastsatt farge.  
 • Styret i borettslaget og vaktmester skal respekteres og møte forståelse under utøvelse av sine plikter.  
 • Blomsterkasser skal av sikkerhetshensyn (HMS) monteres på innsiden av balkongen.  
 • Aircondition/ varmepumpe er ikke tillatt å montere i leilighetene eller inne på balkongen.   
 • All oppussing som krever dokumentasjon fra autorisert personell skal kunne dokumenteres til styret. Dette gjelder spesielt ved rørleggertjenester og oppussing av bad.   
 • Varmtvannsberedere som er over 15 år gamle betales av borettslaget. Kontakt styret for utskiftning av gammel bereder.   

5. Søppelhåndtering / kildesortering  

 • All søppel skal pakkes godt inn før det kastes i søppelcontainer.   
 • Papp og papir kastes egen i container. Dette skal brettes og komprimeres godt.  
 • Glass og metall i glasscontainer.   
 • Matavfall kastes i grønne poser.   
 • Det er ikke tillatt å lagre søppel på balkongen. Dette kan medføre sjenanse for andre, være illeluktende, tiltrekke seg måker og andre uønskede dyr.  
 • Det er ikke tiltatt å kaste gjenstander, mat, søppel, snus eller sigarettsneiper ute eller fra balkong /vinduer.  
 • Avfall skal legges i container og ikke ved siden av. Husk faren for rotter, mus og andre skadedyr.  
 • Oppussings avfall, møbler etc. kan ikke kastes i borettslaget. Det er kun husholdningsavfall som skal kastes i containere.   
 • Brudd på søppelhåndteringen er å betrakte som vesentlig brudd på husordensreglene og gir grunnlag for oppsigelse.  

6. Parkering  

 • Biler, motorsykler og tråsykler settes på borettslagets anviste plasser.  
 • Sykler, El-sykler, El-sparkesykler etc. Skal ikke oppbevares i trappegang. Sykler kan låses i kjellerbod eller i sykkelstativ ute. Sykler skal tas inn fra sykkelstativet på vinteren på grunn av snømåking.   
 • Unødvendig kjøring med motorkjøretøyer er ikke tillatt på stikkveier, gangveier, lekeplasser eller foran oppganger.    
 • Det er ikke tiltatt å parkere utenfor i stikkveier som for eksempel i gangveien ved Løken barnehage. Borttauing på egen regning uten advarsel.  
 • Ved inn / utflytting eller av andre grunner har behov for å parkere utenfor inngang ti blokk kan det søkes skriftlig om parkeringstillatelse fra styre. Dette kan selvfølgelig også fåes på kort varsel.  
 • HC plass kan søkes om fra styret med fremvisning av gyldig HC –bevis. Det er viktig at de som ikke lenger trenger en plass melder fra til styret da det er få plasser i borettslaget.  
 • Parkeringsoblater til gjesteparkering  * 2 stk. skal følge leiligheten ved salg.   

7. Dyrehold  

 • For dyrehold av typen hund og katt skal det varsles til styret i borettslaget. Det gis kun tillatelse til innekatt.   
 • Inne på borettslagets eiendom er det båndtvang hele året, lufting av dyr skal ikke foregå inne på området. Dyr skal heller ikke luftes på lekeplasser.   
 • Mating av dyr, fugler på/ fra verandaer er ikke tillatt .Brudd på disse reglene, gir grunnlag for oppsigelse. Borettslaget har pågående utfordringer med måker.   
 • Ved mislighold av reglene kan styret påkreve at dyreholdet opphører.  

8. Øvrige bestemmelser  

 • Endringer av husholdningsregler for Løken I kan foretas av styret.  
 • Alle er ansvarlig for å sjekke oppslagstavler i gangen / nettside jevnlig for informasjon i fra styret, samt lese informasjonsskriv.   
 • Alle klager / henvendelser til styret skal gjøres skriftlig. Muntlige henvendelser behandles ikke. Beboere bes respektere telefontiden som er man og torsdag fra kl.18.00-19.00 med unntak av akutte situasjoner.   
 • Husordensregler gjelder på lik linje for alle som bor i borettslaget.   
 • Alle i borettslaget bes stille på dugnader.  

Formål og omfang  

Husordensreglene er til for å holde ro og orden i borettslaget og for å sikre et godt bomiljø ved at alle tar hensyn til hverandre.  

Ordensreglene gjelder for alle som oppholder seg i borettslaget. Andelseierne er ansvarlig for å etterleve reglene, og for at eventuelle egne husstandsmedlemmer, besøkende og leietakere gjøres kjent med og overholder dem . 

Med vennlig hilsen 

Styret Løken 1 Borettslag. 

 • NB: Styret tar forbehold mot evt skrivefeil.

Husordensreglene ble sist endret 03.09.2019.